Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti MAKI K. Ltd.

 • Základné ustanovenia
 • Vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu
 • Sprostredkovateľ
 • Poskytovatelia stáží / Zamestnávatelia
 • Cena za služby pre Poskytovateľov stáží / Zamestnávateľov
 • Zodpovednosť za škodu
 • Ochrana osobných údajov
 • Reklamácie
 • Alternatívne riešenia sporov
 • Spoločné a záverečné ustanovenia
 1. Spoločnosť MAKI K. Ltd., Efesou 9, Paralimni, 5280 Famagusta, Cyprus, VAT: HE334621, je zapísaná v Department of the Registrar of Companies and Official Receiver (D.R.C.O.R.), e-mail: admin@oneseasonacademy.com, (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 2. Prevádzkovateľ prevádzkuje portál „One Seaseon Academy“ na webovej stránke oneseasonacademy.com (ďalej len „portál OSA“) a zároveň je poskytovateľom služieb na portáli OSA.
 3. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MAKI K. Ltd. (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej so Záujemcom a Klientom a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb.
 4. Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Klientom alebo Záujemcom o prácu sa interpretujú nasledovným spôsobom:
  1. Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na portáli OSA; predovšetkým za účelom nájsť vhodného zamestnanca.

  2. Záujemca je výlučne fyzickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na portáli OSA v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť.

  3. Sprostredkovateľ je stredná škola, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá má záujem spolupracovať s Poskytovateľom na zabezpečovaní pracovných príležitostí pre svojich záujemcov.

  4. Životopis je zhrnutie údajov o Záujemcovi.

   Databáza životopisov Prevádzkovateľa, resp. Databáza je databázou obsahujúcou Životopisy vytvorené Záujemcami.

  5. Služby predstavujú produkty, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Klientom, Sprostredkovateľom a Záujemcom predovšetkým prostredníctvom portálu OSA.

  6. Cenník je zoznam obsahujúci ceny Služieb, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Záujemcom a Klientom.

  7. Pracovná ponuka, resp. ponuka je inzerát zverejnený Klientom na portáli OSA za účelom vyhľadania vhodnej pracovnej ponuky/vhodného zamestnanca alebo stáže pre študentov, predstavuje konkrétny druh Služby poskytovanej na portáli OSA.

  8. Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefónatď.) Klienta, Sprostredkovateľa, Záujemcu počas používania portálu OSA. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť portálu OSA. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Klienta, Sprostredkovateľa a Záujemcu aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve portálu OSA. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom portálu OSA, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej došlo k pripojeniu na Portál OSA, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

 5. Záujemca sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky informácie týkajúce sa požiadaviek na získanie práce (napr.: vzdelanie, pracovné skúsenosti), pracovných požiadaviek a iných náležitosti. Informácie, ktoré Záujemca uvedie Prevádzkovateľovi musia byť pravdivé a aktuálne. Záujemca sa zaväzuje aktualizovať tieto údaje, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi za účelom získania práce bez zbytočného odkladu, pokiaľ nejaká zmena nastane. Záujemca plne zodpovedá za pravdivosť údajov, ktoré Prevádzkovateľovi poskytol. V prípade, že Záujemca uvedie Prevádzkovateľovi nepravdivé údaje, je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR, pričom zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na úhradu skutočne vzniknutej škody. Záujemca je tiež informovaný, že pokiaľ mu Prevádzkovateľ zabezpečí prácu a tú nebude môcť uchádzač vykonávať na základe nepravdivých informácií bude povinný nahradiť škodu, ktorá vznikne Prevádzkovateľovi, ako aj Klientovi.
 1. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Klienta, Sprostredkovateľa alebo Záujemcu na Portáli OSA. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Úspešným ukončením registrácie si Klient, Sprostredkovateľ alebo Záujemca vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient, Sprostredkovateľ a Záujemca je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.
 2. Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú výlučne prostredníctvom on-line konta.
 3. Klient zadaním objednávky Prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov alebo osobných údajov svojich zamestnancov ponuke, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Klient u Prevádzkovateľa objednal.
 4. Objednávka Klienta musí obsahovať minimálne:
 5. Obchodné meno Klienta, prípadne aj jeho právnu formu,
 6. Fakturačnú adresu, prípadne aj korešpondenčnú adresu Klienta,
 7. IČO, DIČ a/alebo IČ DPH Klienta,
 8. Kontaktné údaje Klienta (telefón, fax, e-mail),
 9. Druh objednanej Služby a obdobie poskytnutia Služby.
 10. Zmluvný vzťah so Sprostredkovateľom a/alebo Klientom vzniká potvrdením (prostredníctvom Portálu OSA alebo listovou zásielkou alebo faxom alebo e-mailom) objednanej Služby Prevádzkovateľom. Poskytnutie Služby objednanej Klientom a/alebo Sprostredkovateľom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom.
 11. Prevádzkovateľom potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu Objednávky podmieniť úhradou poplatku.
 12. Zmluvný vzťah so Záujemcom vzniká potvrdením zaslaným prostredníctvom mailu Prevádzkovateľom na e-mail uvedený pri registrácii Záujemcu a následným podpisom písomného vyhotovenia zmluvy/zmlúv.
 13. Medzi Služby poskytované Záujemcom patrí najmä možnosť prostredníctvom Portálu OSA:
 14. Odpovedať resp. reagovať na zverejnenú Ponuku. Záujemca je oprávnený reagovať na Ponuku zverejnenú na portáli OSA.
 15. Vytvoriť si na Portáli OSA agenta pre vyhľadávanieponúk zverejnených na Portáli OSA, ktorý na základe vyhľadávacích kritérií zadaných Záujemcom posiela zodpovedajúce ponuky na ním uvedenú e-mailovú adresu.
 16. Uložiť si a sprístupniť/poskytnúť Životopis v Databáze životopisov Prevádzkovateľa, a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Portáli OSA alebo prostredníctvom tlačeného formulára doručeného na adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Životopis tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo nesprístupňovať/neposkytovať alebo vymazať z Databázy životopisov Prevádzkovateľa Životopis, ktorý obsahuje nedostatočné informácie pre vyhľadávanie ponuky alebo ktorý podľa názoru Prevádzkovateľa obsahuje irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním ponuky (napr.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atď.); o tomto rozhodnutí Prevádzkovateľ informuje Záujemcu, ktorého sa predmetný Životopis týka.
 17. Archivovať si odoslané odpovede(reakcie) na Pracovné ponuky zverejnené na Portáli OSA.
 18. Vyžiadať si referencie od bývalých zamestnávateľov alebo ďalších vopred neurčených osôb a anonymne hodnotiť výberové konanie u Klienta Prevádzkovateľa.
 19. Komunikácia medzi Záujemcom a Klientom prebieha prostredníctvom Portálu OSA. Prevádzkovateľ má právo sledovať vzájomnú komunikáciu. Následne má Prevádzkovateľ právo vyžiadať si od Záujemcu a/alebo Klienta a/alebo Sprostredkovateľa dokumenty týkajúce sa zmluvného vzťahu, ktorý vznikol v súvislosti so službami poskytovanými Prevádzkovateľom.
 20. V súvislosti s uzatvorením zmluvného vzťahu na výkon stáže alebo pracovnoprávneho charakteru medzi Záujemcom a Klientom vzniká Prevádzkovateľovi nárok na úhradu administratívnych nákladov spojených s vypracovaním zmluvnej dokumentácie vo výške stanovenej cenníkom, ktorý je dostupný na Portáli OSA.
 21. V prípade ak dôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu na výkon stáže alebo pracovnoprávneho charakteru medzi Záujemcom a Klientom na miesto ponúkané prostredníctvom Portálu OSA, mimo Portálu OSA, vzniká Prevádzkovateľovi nárok na zmluvnú pokutu:
  1. vo výške trojnásobku odmeny ponúkanej na obsadené miesto, ktorú je povinný zaplatiť Záujemca.,
  2. vo výške 5.000,- eur (slovom: päťtísíc eur), ktorú je povinný zaplatiť Klient.
 1. Sprostredkovateľ je povinný po registrácii v prípade záujmu Záujemcov umožniť prezentáciu Prevádzkovateľa vo vhodných priestoroch Sprostredkovateľa, ktorú môže vykonať zamestnanec Prevádzkovateľa.
 2. Registrovaný Sprostredkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi plnú súčinnosť a v prípade potreby predložiť dokumenty týkajúce sa Sprostredkovateľa alebo Záujemcu.
 3. Sprostredkovateľ zabezpečuje prihlasovanie Záujemcov, alebo Klientov, z čoho mu vyplýva odmena vo výške 20% vstupných poplatkov. Odmena je generovaná podľa výkonov vygenerovaných v posledný deň mesiaca a uhradená na základe následne vystavenej faktúry Sprostredkovateľom.
 1. Zverejnenie Pracovnej ponuky.Klient je po ukončení úspešnej registrácie oprávnený zverejniť Pracovnú ponuku na Portáli OSA. Pracovná ponuka sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel:
 2. Klient sám zverejní Pracovnú ponuku a určí jej obsah, pričom Pracovná ponuka musí obsahovať aspoň minimálne kritériá stanovené Prevádzkovateľom.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak, aby tá bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na Portáli OSA.
 4. Dobu zverejnenia pracovnej ponuky určuje Klient. Klientom zvolené obdobie zverejnenia Pracovnej ponuky musí byť v súlade s platným Cenníkom Prevádzkovateľa zverejneného na Portáli OSA.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Pracovnú ponuku:
  1. ktorá je v rozpore s právnym poriadkom príslušnej krajiny/štátu, etickými normami alebo dobrými mravmi,
  2. prezentujúcu viaceré pracovné ponuky v rámci jedného formulára pre pracovnú ponuku (tj. v rámci jednej Pracovnej ponuky),
  3. ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na Portáli OSA,
  4. s reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo Službách Klienta alebo tretej osoby,
  5. ktorá môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby,
  6. erotického charakteru, resp. také, ktoré vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce,
  7. duplicitne zverejnenú jedným Klientom na Potály OSA,
  8. ktorá obsahuje pracovnú príležitosť prebiehajúcu formou MLM (multilevel marketing) alebo podomového predaja.
 6. Prístup do databázy Životopisov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ umožňuje Klientom chránený prístup do Databázy životopisov Prevádzkovateľa. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nových Klientov, u ktorých podľa posúdenia Prevádzkovateľa existuje riziko zneužívania údajov Záujemcov uvedených v Databáze životopisov Prevádzkovateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený týmto Klientom prístup do Databázy životopisov Prevádzkovateľa obmedziť alebo odmietnuť. Klient je oprávnený údaje získané z Databázy životopisov Prevádzkovateľa o Záujemcoch využívať výlučne na vyhľadávanie vhodného zamestnanca
 1. Cena za Služby je stanovená podľa Cenníka platného v čase doručenia objednávky. Ceny uvedené v Cenníku nezhŕňajú DPH. Sadzba DPH je stanovená podľa účinných právnych predpisov.
 2. Pokiaľ sa Prevádzkovateľ s Klientom nedohodnú inak, Klient spravidla hradí Cenu za objednané Služby pri poskytovaní služby. Po úhrade mu bude doručená elektronická faktúra vo formáte PDF priamo na email Klienta alebo na úložisko elektronických dokumentov. Otvorenie faktúry nie je chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Notifikácia o zaslaní faktúry bude doručovaná na adresu elektronickej pošty Klienta uvedenú v objednávke.
 1. Klient zodpovedá za obsah textových a grafických predlôh, ktoré dodal Prevádzkovateľovi na účel poskytovania Služby. Ak podklady dodané Zamestnávateľom obsahujú logo, grafické podklady alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti, za vysporiadanie vzťahov s autorom zodpovedá Klient. Klient sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb vznesené akékoľvek nároky, Prevádzkovateľa v plnom rozsahu odškodní.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá Klientovi za nájdenie vhodného Záujemcu na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere.
 3. Prevádzkovateľ negarantuje Záujemcom nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Portálu OSA, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.
 5. Ak zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom bez zavinenia Prevádzkovateľa, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.
 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Záujemcov uvedené v ich registračnom profile na Portáli OSA, v životopisoch registrovaných v Databáze životopisov Prevádzkovateľa, ako aj v komunikácii uskutočnenej prostredníctvom Portálu OSA. Účelom spracovania osobných údajov je pomoc pri hľadaní stáže/práce.
 2. Prevádzkovateľ spracuje osobné údaje Záujemcov v rozsahu:
  1. - meno, priezvisko, titul,
  2. - dátum narodenia, vek,
  3. - pohlavie,
  4. - adresa, e-mail, telefón,
  5. - údaje o ekonomickej identite (hľadaná kategória práce, druh pracovného pomeru, očakávaná mzda), predpokladaný dátum nástupu, údaje o dosiahnutom vzdelaní, jazykových znalostiach a inej kvalifikácii, kurzoch, ako aj údaje o predchádzajúcich zamestnaniach, fotografiu, príp. videovizitku).
 3. Osobitné kategórie osobných údajov, (a to fotografiu a videovizitku) v zmysle § 13 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ spracuje len na základe písomného súhlasu Záujemcu. Písomný súhlas Záujemcu musí byť doručený na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v týchto VOP .
 4. Záujemca dáva dobrovoľne súhlas so spracovaním osobných údajov jedným alebo kombináciou viacerých spôsobov:
  1. zaradením do Databázy; po 1 roku od posledného prihlásenia na Portáli OSA budú osobné údaje Záujemcu anonymizované a použité výlučne na účely štatistiky
  2. sprístupnením a poskytnutím Klientom a zaradením do Databázy; po uplynutí doby sprístupnenia budú osobné údaje Záujemcu vedené v Databáze po dobu 2 rokov od posledného prihlásenia na Portáli OSA a následne budú osobné údaje Záujemcu anonymizované a použité výlučne na účely štatistiky. O sprístupnení, jeho trvaní a zmenách rozhoduje Záujemca v nastavení svojho registračného profilu a môže toto nastavenie kedykoľvek meniť.
  3. zverejnením na Portáli OSA, sprístupnením a poskytnutím Klientom a zaradením do Databázy; po uplynutí doby zverejnenia a sprístupnenia budú osobné údaje Záujemcu vedené v Databáze po dobu 1 roku od posledného prihlásenia na Portáli OSA a následne budú osobné údaje Záujemcu anonymizované a použité výlučne na účely štatistiky. O zverejnení a sprístupnení, jeho trvaní a zmenách rozhoduje Záujemca v nastavení svojho registračného profilu a môže toto nastavenie kedykoľvek meniť.
 5. Záujemca, ktorý sa registroval na Portáli OSA súhlasí
  1. a) s poskytnutím svojich osobných údajov Klientom registrovaným na Portáli OSA. Súhlas je daný na dobu 1 roka a následne budú osobné údaje Záujemcu anonymizované a použité výlučne na účely štatistiky;
  2. b) so zaradením jeho osobných údajov uvedených pri registrácii do Databázy. Prevádzkovateľ jeho osobné údaje uvedené pri registrácii sprístupní a poskytne Klientom, spracuje a zaradí do Databázy; tieto údaje sú sprístupnené klientom na dobu, ktorú uviedol Záujemca v prihláške, následne budú osobné údaje Záujemcu vedené v Databáze po dobu 1 roka a následne budú anonymizované a použité výlučne na účely štatistiky.
 6. Záujemca si môže kedykoľvek vyžiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracované, prípadne v akom rozsahu Prevádzkovateľ alebo Klient tieto údaje eviduje. Záujemca je oprávnený kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa alebo Klienta o likvidáciu údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Klient eviduje.
 7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi Klienta a/alebo Sprostredkovateľa a/alebo Záujemcov, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu ani ich nesprístupnia/neposkytnú tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí príslušných orgánov.
 8. V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Záujemca o prácu súhlasí s využívaním jeho elektronického kontaktu na účely priameho marketingu týkajúceho sa tovaru alebo služieb Prevádzkovateľa a jeho Klientov.
 9. Prevádzkovateľ v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách informuje Klientov, že prostredníctvom Portálu OSA využíva súbory Cookies. Klient používaním Portálu súhlasí s používaním Cookies. Pomocou internetového prehliadača Klient môže Cookies zablokovať alebo aj vymazávať. Prevádzkovateľ informuje Klienta, že blokovanie Cookies môže obmedziť plnohodnotné využívanie Portálu OSA.
 1. Klient, Sprostredkovateľ a Záujemca je oprávnený reklamovať chybu Služby a požadovať primeranú zľavu z ceny alebo primeranú náhradu škody, ktorá mu chybou Prevádzkovateľa vznikla. S prihliadnutím k ustanoveniu § 379 Obchodného zákonníka, vzhľadom na všetky okolnosti súvisiace s charakterom Služby, úhrnná predvídateľná škoda, ktorá by mohla vzniknúť Klientovi môže činiť maximálne čiastku rovnajúcu sa cene za konkrétnu Službu, v ktorej sa vyskytla chyba.
 2. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť Služby, uvedenej v Objednávke,a to po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je :
  1. neposkytnutie Služby z dôvodov, kedy je Prevádzkovateľ oprávnený tak učiniť podľa týchto VOP alebo potvrdenej Objednávky alebo zmluvy,/li>
  2. prerušenie poskytovania Služby z dôvodov vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior).
 3. Klient, Sprostredkovateľ a Záujemca je oprávnený uplatniť reklamáciu do 14 dní od momentu, kedy sa chyba preukázateľne stala a v uvedenej lehote reklamáciu doručiť Prevádzkovateľovi, inak nárok z reklamácie zaniká. Reklamáciu je potrebné uskutočniť písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa je prevzatia.
 4. Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu alebo ponukou náhradných Služieb, podľa dohody.
 1. Spotrebiteľ (Záujemca) má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na admin@oneseasonacademy.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak Prevádzkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „ zákon o ARS“) subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona o ARS. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – riešenie sporov online, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Prevádzkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.
 1. Jednostranné započítanie pohľadávok Klienta, Sprostredkovateľa a Záujemcu voči pohľadávkam Prevádzkovateľa je vylúčené, ibaže na to Prevádzkovateľ udelil svoj predchádzajúci písomný súhlas.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje formou zverejnenia zmien na Portál OSA s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.
 3. V prípade rozporu medzi ustanoveniami VOP a Zmluvy, prednosť majú odchýlne dojednania v Zmluve. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou zmluvných strán.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 10.2016
//